Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740 Ship model Dutch galiot of 1740